Szak- és diplomadolgozat témakörök

Az Intézet által ajánlott Szak- és Diplomadolgozat témakörök

Dr. Budavári-Takács Ildikó egyetemi docens

 • Konfliktuskezelés pszichológiája (mobbing, stressz, megküzdés, konfliktuskezelési kompetenciák fejlesztése, kommunikáció fejlesztése)
 • A karrierépítés pszichológiai vonatkozásai
 • Kompetenciák szerepe a munka világában
 • Az életpálya, ill. a munkahelyek mentálhigiénés vonatkozásai
 • Az életpályán megjelenő motivációk pszichológiai jellemzői (életcél, sikeresség)

Csehné dr. habil. Papp Imola egyetemi docens

 • Az oktatás és a munkaerőpiac állapota közötti kapcsolat
 • A munkaerőpiac regionális struktúrája
 • Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon
 • A válság munkaerőpiaci hatásai
 • A pályakezdés munkaerőpiaci nehézségei

Dús Miklós tanszéki mérnök

 • Régiók és a munkaerőpiac alakulása Európában
 • Régiók és munkaerőpiac alakulása Magyarországon
 • A tudásmenedzsment helyzete a magyar vállalatoknál
 • Innováció és tudásmenedzsment a magyar vállalatoknál
 • Tudásaudit és tudástérkép egy vállalatnál

Dr. Farkas Attila adjunktus

 • Gazdaságfilozófia és gazdaságpolitika
 • Etika és gazdaság
 • A fogyasztói társadalom
 • A reklám hatásmechanizmusai
 • A politikai kommunikáció elemzése

Dr. Farkas Péter tanársegéd

 • Felnőttképzés. A hazai felnőttoktatás története. Felnőtt-oktatói kompetenciák
 • Pedagógiai mentálhigiéné
 • Hátrányos és speciális helyzetű csoportok az oktatásban/felnőttképzésben
 • Családi, vallási nevelés

Dr. F. Orosz Sára adjunktus

 • A marketing tevékenység alternatívái a kultúrában
 • Vizuális kommunikáció a közösségi médiában
 • Közművelődési irányok és a közönség viszonya
 • A vizuális intelligencia problémája napjaink kulturális életében
 • Kommunikáció és nyelvhelyesség a közszolgálati elektronikus médiában

Dr. Gősi Mariann egyetemi docens

 • Szervezeti brandépítés, hírnév-menedzsment
 • Vezetés és kommunikáció
 • Kompetencia-, tudásmenedzsment
 • A XXI. század szocializációs kihívásai
 • A társadalmi, szervezeti, egyéni - biztonság és mentálhigiéné aspektusai

Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens

 • Pályaorientáció eltérő csoportok körében
 • Különböző rétegek társadalmi integrációja
 • Az iskolai/képzési lemorzsolódás megelőzésének és kezelésének kérdésköre
 • A pályaérettség sajátosságai másféle társadalmi csoportok esetében
 • A tanácsadás módszertanának alkalmazása, a csoportfoglalkozások dimenziói

Dr. Kollár Csaba adjunktus

 • A LinkedIN és egyéb WEB 2.0 platformok szerepe az emberi erőforrás-gazdálkodásban
 • Szakmai szolgáltatások (tanácsadás, mediáció, mentorálás, coaching, stb.) a szervezetfejlesztés területén
 • Az információbiztonság humán aspektusa és HR-es vonatkozásai
 • Személyes márka, munkaadói márka, szervezeti márka
 • Generációk a munkaerőpiacon

Kollár Péter tanársegéd

 • Kompetencia modell kidolgozása egy választott szervezet részére
 • Vezetői stílus-jellemzők összefüggése egyes objektív változókkal a hazai szervezeti gyakorlatban
 • A teljesítményértékelés gyakorlati problémái
 • Ösztönzés és motiváció kérdéskörei
 • Mérőeszköz vagy diagnosztikai eszköz fejlesztése általános vagy egy választott szervezet keretei között

Dr. Kolta Dóra adjunktus

 • Interkulturális kommunikáció vizsgálata multikulturális vállalatoknál
 • A szervezeti kommunikáció vizsgálata vállalatoknál
 • A tréningek szerepe a kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében

Melisné dr. Nagy Márta Enikő egyetemi docens

 •  Kommunikáció az iskolában. A tanár-diák kommunikáció vizsgálata a közoktatásban
 • A tanulók életmódjának és művelődési szokásainak vizsgálata
 • Sajátos nevelési igényű diákok a közoktatásban
 • A tanulók tanulási motivációjának és tanulási technikájának, stílusának feltárása
 • Család és iskola

Dr. Mészáros Aranka egyetemi docens

 • Motiválási lehetőségek a Super-féle munkaértékek és a Hackman-Oldham dimenziók alapján különböző generációk, iskolai végzettségűek, férfiak és nők esetében
 • Generációs jellegzetességek és személyiségpreferenciák, konfliktuskezelési stílusok, oktatási igények összefüggései
 • Vezetők az MBTI személyiségpreferenciák tükrében
 • A személyes kommunikáció jellemzői különböző generációk és személyiségpreferenciák (MBTI) esetében
 • Pénzügyi attitűdök összefüggései a személyiségpreferenciákkal, generációs és nemi jellemzőkkel

Dr. Mikáczó Andrea egyetemi docens

 • Minőség-menedzsment a versenyszférában
 • Minőség-menedzsment a közszférában
 • Minőségköltség-gazdálkodás
 • Munkaerő-gazdálkodás a gazdasági szervezeteknél

Nagy Andrea tanszéki mérnök

 • Intézményi környezeti nevelés (zöld óvoda, ökoiskolai, szakképzésben zajló környezeti nevelés lehetőségei, módszerei)
 • Civil szervezetek szerepe az oktatásban 
 • Nevelés és oktatási intézmények hatékonysága
 • Zöld jeles napok megvalósítása (pl.: Komposztálás ünnepnapja), jó gyakorlatok hatásának vizsgálata a köznevelési intézményekben

Dr. Pitlik László egyetemi docens

 • Bármely más kolléga által kiírt téma elemzési és vagy innovációs rétegekkel való támogatása, ill. ezen témakörök önálló elemzési problémaként való értelmezésének támogatása önálló dolgozat formájában

Dr. Poór József egyetemi tanár

 • Globalizáció és a nemzetköziesedés hatása a vállalati/intézményi menedzsmentre 
 • Nemzetközi vállalatok menedzselése
 • Hasonlóságok és különbségek a köz-és a magánszféra, valamint eltérő menedzsment kultúrák HR menedzselése között
 • Rugalmas ösztönzés - cafeteria
 • Foglalkoztatás-atipikus foglalkoztatás

Dr. habil. Rudnák Ildikó egyetemi docens

 • Kulturális sokk / Culture Shock as a phenomenon being in different culture
 • Vállalati kultúra: kihívások és változások / Corporate culture: Challenges and Changes
 • Tréningértékelés - hatékonyság
 • Nyelvtanulás - nyelvtudás, idegen nyelv
 • Az interkulturális / multikulturális kommunikáció a munkahelyen
 • Verbális és nemverbális kommunikáció

Salgó-Nemes Károly tanszéki mérnök

 • A vezetői siker összetevőinek vizsgálata, hazai, valamint nemzetközi összehasonlításban
 • Az érzelmi intelligencia szerepe az eredményes vezetési stílus kialakításában
 • Humán tőke szerepének vizsgálata a K. KV. szektor élenjáró vállalataiban
 • A HR szerepe a vállalati stratégia és/vagy a versenyképesség kialakításában
 • A versenyképesség és/vagy kitörési lehetőségek vizsgálata Magyarország különböző régióiban

Dr. Suhajda Csilla Judit tanársegéd

 • Szakmák/pályák fejlődéstörténete és követelményeinek változása
 • A tanácsadás módszertani lehetőségei az egyén és a szervezet aspektusából
 • A felnőttképzés elmélete és gyakorlata, a kapcsolódó szolgáltatások tervezése, megvalósítása, értékelése
 • A pályaorientáció elmélete és gyakorlata a köz- és felsőoktatásban, hatása az életútra
 • Munkavállalói kompetenciák szerepe és lehetőségei a munka világában

Dr. Szabó Katalin tanársegéd

 • (Stratégiai) Emberi Erőforrás Menedzsment a gyakorlatban (SHRM/HRM in practice)
 • Munkahelyi egészségfejlesztés (Workplace Health Promotion)
 • A különböző generációk (HR) menedzsmentje (Management of different generations)
 • Nők munkaerő-piaci helyzete nemzetközi összehasonlításban (Women's labor market participation in international comparison)
 • Nők a vezetésben (Women in line management)

Tóth Katalin tanszéki mérnök

 • Emberi erőforrás menedzsment funkciók a szervezeti gyakorlatban
 • Szervezeti (vállalati) kultúra vizsgálata
 • Szervezetfejlesztés magatartástudományi megközelítése
 • Készségfejlesztés, képzések a vállalati gyakorlatban

Dr. Varga Erika egyetemi docens

 • Kompetencia elemek a HR-ben
 • Képzések, át-és továbbképzések szerepe a vállalatoknál
 • Toborzási és szelekciós feladatok: a HR és a munkaerőpiac kapcsolata
 • Interkulturális és multikulturális kommunikáció a munka világában
 • Motiváció, ösztönzés és jutalmazás

Vinárné Bellász Zsuzsanna tanszéki mérnök

 • Az etika történetének egy (választott) fejezete
 • Vezetési erények és "bűnök"
 • Humánpolitika és etika ( pl. egy konkrét vállalat morális problémái, vagy erkölcsszociológiai meggondolások a menedzserről, vagy női szerepek a társadalomban)
 • Az agrárium humánökológiai kérdései pl. (biotechnológia és a morál)

Visztenvelt Andrea tanársegéd

 • Felnőttképzés a hátrányos helyzetűek körében
 • Pályakezdők a munkaerőpiacon
 • Álláskeresők a munkaerőpiacon és az uniós programokban