Szak- és diplomadolgozat témakörök

Az Intézet által ajánlott Szak- és Diplomadolgozat témakörök

Dr. Budavári-Takács Ildikó

 • Konfliktuskezelés pszichológiája (mobbing, stressz, megküzdés, kommunikáció fejlesztése)
 • A karrierépítés pszichológiai vonatkozásai
 • Kompetenciák szerepe a munka világában
 • Mentálhigiéné, stresszkezelés a munkahelyen
 • Motivációk az életpályán (pl.: értékek, életcél, sikeresség)

Dr. Czeglédi Csilla

 • A vállalkozói hajlandóság alakulása és motivációi
 • Munka-család egyensúly
 • Női vezetők
 • Innováció, tudásgazdaság - Szervezeti tanulás, tanuló szervezet

Csehné Dr. Papp Imola

 • Az oktatás és a munkaerőpiac közötti kapcsolat
 • A munkaerőpiac regionális struktúrája és különbségei
 • Speciális csoportok a munkaerőpiacon (Z generáció, nők stb.)
 • Új jelenségek a munkaerőpiacon (munkaerőhiány, alulfoglalkoztatottság, robotizálás, migráció stb.)
 • Kihívások és újdonságok az emberi erőforrás gazdálkodásban és a vezetés-szervezésben

Dús Miklós

 • Innováció és tudásmenedzsment vizsgálata egy vállalatnál
 • A tudásmenedzsment menete egy vállalatnál (tudásaudit, tudástérkép)
 • A munkaerőpiac alakulása a Magyarországi régiókban
 • Az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásának elfogadottsága Magyarországon
 • A szervezeti hírnévépítés jelentősége a Magyarországi vállalatoknál

Dr. F. Orosz Sára

 • Kommunikáció a marketingben – Tematika és verbalitás egysége
 • A szemléltethető gyakorlat - A vizuális kommunikáció szerepe az oktatásban
 • Projekt és prezentáció – A vetítettképes előadás jelentősége az üzleti kommunikációban
 • Önmárkaépítés – A szimbolikus kommunikáció szerepe az önreprezentációban
 • Etikai problémák a kulturális és művészeti szféra üzleti területein

Dr. Farkas Attila

 • Gazdaságfilozófia és gazdaságpolitika
 • Etika és gazdaság
 • A fogyasztói társadalom
 • A reklám hatásmechanizmusai
 • A politikai kommunikáció elemzése

Dr. Farkas Péter

 • Andragógia mentálhigiénés vonatkozásai
 • A hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatási lehetőségei az oktatásban
 • A magyar neveléstörténet fejezetei
 • Pedagógiai kompetenciák vizsgálatának lehetőségei
 • A pedagógussá válás folyamata

Garamvölgyi Judit

 • Kulturális intelligencia
 • Multikulturalitás
 • Beilleszkedés külföldön

Gősi Imréné Dr.

 • Szervezeti hírnévépítés az érdekgazdák különböző szegmenseiben.
 • Munkáltatói márkaépítés, employer branding.
 • Az emberi erőforrás menedzsment funkcióinak érvényesülése a szervezetek gyakorlatában.
 • Az álláskeresés, a toborzás-kiválasztás folyamatának nehézségei
 • A Cafeteria rendszer, mint munkavállalói lojalitás-befolyásoló tényező.

Dr. Kenderfi Miklós

 • Pálya-orientáció eltérő rétegek körében és a világháló adta információ-szerzési esélyek és veszélyek
 • Különböző szocializációjú és/vagy kultúrájú csoportok munkaerőpiaci integrációja
 • Az iskolai/képzési lemorzsolódás dinamikája, megelőzése és kezelése
 • A pályaérettség sajátosságai másféle társadalmi csoportok esetében
 • A hagyományos tanácsadási módszertan (egyéni és csoportos) alkalmazásának dimenziói – az új szabályok adta iskolai lehetőségek (Pályaorientációs nap, Iskolai Közösségi Szolgálat)

Dr. Kollár Csaba

 • A Digitális kor társadalmi vetületei és gazdasági hatásai
 • Az ember-robot interakció hatása a digitális kor munkavállalóira
 • Új módszerek (pl.: adatbányászat, szövegbányászat, mesterséges intelligencia, hálózatkutatás, közösségi média) megjelenése a vállalati környezetben és az emberi erőforrás gazdálkodásban
 • Szakmai szolgáltatások (tanácsadás, mediáció, mentorálás, coaching, stb.) a szervezetfejlesztés területén a digitális korban
 • Az információbiztonság humán aspektusa és az információbiztonság-tudatosság fejlesztése az emberi erőforrás gazdálkodás területén

Kollár Péter

 • Kompetenciák a munka világában
 • Vezetői stílus-jellemzők a hazai szervezeti gyakorlatban
 • A teljesítményértékelés gyakorlati problémái
 • Zaklatás és visszaélés a munkahelyen
 • Modern munkaszervezési megoldások

Dr. Kolta Dóra

 • A szervezeti kommunikáció vizsgálata vállalatoknál
 • Hátrányos helyzetű csoportok és az esélyegyenlőség
 • Szegénység és jövedelemegyenlőtlenség
 • A népesedési helyzet, generációs különbségek és problémák
 • Nemzeti kisebbségek helyzete, nyelvoktatás

Korényi Róbert

 • Az iskola és a munkahely világa (megküzdés, reziliencia, boldogság, elégedettség, jóllét, stressz)
 • Jövőkép, motívumok és kompetenciák mérése a segítő szakmákban
 • A problémamegoldó gondolkodás és az empátia fejlesztésének lehetőségei (iskola és munkahely)
 • A sztereotípia hatása a munka világában (kiválasztás, munkahelyi elégedettség, teljesítmény énkép...stb.)

Dr. Mészáros Aranka

 • A személyes kommunikáció jellemzői a különböző generációk és a személyiségpreferenciák tükrében
 • A visszajelzésekkel való gazdálkodás nemi és generációs jellegzetességei
 • A konfliktuskezelési stílusok, személyiségpreferenciák generációs jellegzetességei
 • Vezetők az MBTI személyiségpreferenciák tükrében
 • Pénzügyi attitűdök összefüggései generációs és nemi jellemzőkkel

Miskolciné Dr. Mikáczó Andrea

 • Minőség-menedzsment, minőségfejlesztési eszközök és módszerek a köz- és/vagy versenyszférában
 • Minőségköltség-gazdálkodás
 • A felsőoktatási minőségbiztosítás aspektusai

Nagy Andrea

 • Intézményi környezeti nevelés (zöld óvoda, ökoiskolai, lehetőségei, módszerei)
 • Civil szervezetek szerepe az oktatásban 
 • Nevelés és oktatási intézmények hatékonysága
 • Innovatív, jó gyakorlatok hatásának vizsgálata a köznevelési intézményekben
 • Korszerű oktatástechnológia alkalmazásának vizsgálata a szakképzésben

Melisné Dr. Nagy Márta Enikő

 • Kommunikáció az iskolában. A tanár-diák kommunikáció vizsgálata a közoktatásban.
 • Különleges pedagógiai bánásmódot igénylők a közoktatásban. (SNI, BTM, tehetséges tanulók)
 • A tanulók tanulási motivációjának és/vagy tanulási technikájának, stílusának feltárása.
 • A tanulók életmódjának és művelődési szokásainak vizsgálata.
 • Család és iskola.

Dr. Poór József

 • Globalizáció és a nemzetköziesedés hatása a vállalati/intézményi menedzsmentre
 • A menedzsment tanácsadás - múlt, jelen és jövő
 • Az átalakuló emberi erőforrás menedzsment
 • Munkaerőmegtartás-talent menedzsment-robotizáció

Dr. Rudnák Ildikó

 • Multikulturális csoport: feladat- és folyamatstratégiák
 • Kulturális sokk és a beilleszkedési kompetencia
 • Tudástranszfer: húzó és taszító hatások a hazai/külföldi munkavállalásban
 • Nemzetközi karrier – nemzetközi HR
 • Képzések (LLL) hatékonysága

Salgó-Nemes Károly

 • A vezetői siker. Az érzelmi intelligencia szerepe
 • Humán tőke szerepe
 • A HR szerepe a vállalati/szervezeti stratégia és/vagy a versenyképesség kialakításában
 • A versenyképesség és/vagy kitörési lehetőségek
 • Fluktuáció dinamikai vizsgálatok a KKV szektorban.

Dr. Suhajda Csilla

 • Szakmák/pályák fejlődéstörténete és követelményeinek változása
 • A tanácsadás módszertani lehetőségei az egyén és a szervezet aspektusából
 • A felnőttképzés elmélete és gyakorlata, a kapcsolódó szolgáltatások tervezése, megvalósítása, értékelése
 • A pályaorientáció elmélete és gyakorlata a köz- és felsőoktatásban, hatása az életútra
 • Munkavállalói kompetenciák szerepe és lehetőségei a munka világában

Dr. Szabó Katalin

 • Stratégiai/ innovatív/ modern emberi erőforrás menedzsment gyakorlatok vizsgálata
 • Generációmenedzsment
 • Nők a munkaerőpiacon
 • Nők a vezetésben
 • Vezetői kompetenciák, vezetői stílusok, a hiteles és helyzethez illő vezetés, kihívások a vezetői létben

Tóth Katalin

 • Munkavállalók képzése, fejlesztése.
 • Ösztönzési formák a szervezeti gyakorlatban
 • A munkaerőmegtartás szervezeti kihívásai
 • Szervezeti (vállalati) kultúra vizsgálata
 • Emberi erőforrás menedzsment funkciók a szervezeti gyakorlatban

Dr. Varga Erika

 • Az interkulturális/multikulturális kommunikáció aspektusai és szerepe a munka világában
 • A kompetenciák szerepe és megítélése a (nemzetközi) HR-ben és az oktatásban
 • Motiváció, ösztönzés, jutalmazás és teljesítményértékelés a vállalati szférában

Dr. Veresné Dr. Valentinyi Klára

 • Szakmai kommunikáció vállalatoknál
 • Idegen nyelvi oktatás
 • Szakfordítás

Visztenvelt Andrea

 • Hátrányos helyzetűek a felnőttképzésben
 • Pályakezdők a munkaerőpiacon
 • Életpálya tanácsadás, élethosszig tartó tanulás
 • Atipikus foglalkoztatás